گزارش همراه با عکس از مراسم حماس؛ ازدواج 450 دختر 6 تا 10 ساله با مردان 16 تا 36 ساله. زبان متن آلمانی است که می توانید با مترجم گوگل به انگلیسی یا فارسی برگردانید... باور کردن این چنین جنایتی حتی در شرایط حاضر که به اخبار بد عادت کرده ایم واقعاً دشوار است... سبعیت تا چه حد؟...
هزینه جهیزیه را هم که میدونید از کجا اومده؟؟؟؟
linkلینک منبع به زبان المانی
linkلینک منبع ترجمه شده با مترجم گوگل